cyxy    
    

bcc
                                                                    honza                                                                    


  nar pl sv voj
  bcvxy
             
gvsdyy
kont